Σκοπός

Το «Εργαστήριο Βιβλικών Σπουδών/Biblical StudiesLab» έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ.,καθώς και άλλων Τμημάτων και Σχολών του Πανεπιστημίου, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά πεδία του Εργαστηρίου.
2. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση) ειδικευμένων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Εργαστήριο και προβλέπεται από τον νόμο.
3. Τη συνεργασία, κάθε μορφής, με Κέντρα Ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους.
5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς.
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων ( εμπειρογνώμονες σε δικαστήρια κ.τ.λ.) σε θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση δεδομένων.
8. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έργων και μελετών, με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.
9. Την έκδοση επιστημονικών περιοδικών.
10. Την επιστημονική συνεργασία με τις Ορθόδοξες Εκκλησίες και με αναγνωρισμένους ομολογιακούς θεσμούς, όπως επίσης τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις για θέματα συναφή με τα αντικείμενα του Εργαστηρίου.
 
Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης Εργαστηρίου Βιβλικών Σπουδών