Έρευνα

Το Εργαστήριο Βιβλικών Σπουδών διοργανώνει, υποστηρίζει και συμμετέχει στα εξής ερευνητικά έργα:

1) Συναντήσεις και συνέδρια, που προβλέπουν συναντήσεις εργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων για ζητήματα σχετικά με τις βιβλικές σπουδές.

2) Συναντήσεις και συνέδρια, που προβλέπουν συναντήσεις εργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων για ζητήματα σχετικά με τις σπουδές στους Εβδομήκοντα.

3) Εκπόνηση ερευνητικών έργων στα πλαίσια του Horizon ’20, άλλων ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων, των εθνικών κονδυλίων για την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και του ΕΛΚΕ του Α.Π.Θ., που θα επιτρέψουν την εκπλήρωση των στόχων που διατυπώθηκαν στην πρώτη ενότητα της Έκθεσης «Αντικείμενο του Εργαστηρίου».